KOTECH CORPORATION

Mr. Jin-Yong Ha

Tel. +82 53 5886700

Mob. +82 10 45078572

Mail: kotech98@naver.com

KOTECH CORPORATION
22, SEONGSEOGONGDAN-RO 35GIL
42704

South Korea

    Support the following products:

    Warp Knitting

    Circular Knitting

    Weaving